Feestelijke veldslagen in San Antonio

 
PETER DE ZWAAN

 
Omslag Bert Zeijlstra
 
1e druk

 Uitgeverij De Eekhoorn

Copyright © 1999 bij Uitgeverij De Eekhoorn B.V., Oud-Beijerland
Druk: Knijnenberg Boekproducties B.V.
ClP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

 
Zwaan, Peter de

Feestelijke veldslagen in San Antonio/Peter de Zwaan Omslag en zetwerk: Bert Zeijlstra
Correcties: Ronald Sanders
Oud-Beijerland: De Eekhoorn - (Bob Evers-serie; BE 46) Internet: www.eekhoorn.com
ISBN 90 6056 600 9
NUGI 220 / SBO 6
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever